Data Lake, Quản Trị Dữ Liệu Và Hệ Thống Tri Thức

Cập nhật, lưu trữ dữ liệu từ các hệ thống; xây dựng hạ tầng dữ liệu trọn đời qua điện toán đám mây, giúp lưu trữ tập trung và trích xuất linh hoạt