Quản Lý Bệnh viện và Phân Tích Dự Báo

Thông qua bảng điều khiển trực quan theo thời gian thực tế và phân tích dự đoán xu hướng tương lai được hỗ trợ bởi Trí tuệ Nhân tạo Tạo Sinh, giải pháp này hỗ trợ cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà quản lý bệnh viện và đưa ra các quyết định nhanh chóng